سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد کلهر – دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک اعرابی – دانشگاه تهران دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روش نوینی جهت تخمین نقاط کنترل ۱ در تصاویری که نسبت به هم تبدیلات شبه ایزومتریک ۲ دارند ارائه می گردد. اساس این روش خوش هبندی ۳ نواحی همرنگ از تصویر مرجع با نواحی همرنگ و متناظر از تصویر دوم م یباشد. بدلیل حجم محاسبات کم در این روش و قابلیت پردازش موازی در آن، این تکنیک م یتواند بسیار سریع عمل کند و لذا در تطبیق تصاویر متوالی که نسبت به هم تغییرات شبه ایزومتریکی دارند کاربرد موثر دارد. در این روش ابتدا رزولوشن ۴ یکی از خصوصیات سه گانه رنگ در دستگاه ۵ HSIبه انداره کافی کاهش یافته و سپس با استخراج ویژگیهای نواحی همرنگ تناظر یک به یک بین آنها بروش خوشه یابی مشخص م یشود، نهایتاً مراکز ثقل این نواحی بعنوان نقاط کنترل مشخص م یگردند. این روش بر خلاف روشهایی که نقاط
کنترل را در نواحی دارای اکسترم مهای شدید رنگ همچون لب هها، کنجها و میزان انحناء در خطوط تخمین م یزنند، بر حسب بافتهای همرنگ عمل م یکند و مراکز ثقل نواحی متناظری که رنگ نقاط در آنها بین دو آستانه معین است را بعنوان نقاط کنترل مشخص می کند از این نظر این تکنیک متفاوت از این روشها عمل می کند. همچنین این روش در مقایسه با روشهایی که بر اساس جستجوی همبستگی خطی بین نواحی عمل م یکنند نسبت به میزان چرخش و تغییرات الاستیکی محدود کاملاً مقاوم است. کارآمدی این تکنیک در انتها با چند مثال نشان داده خواهد شد.