سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سولماز فرزانه – شرکت ترانسفورماتورسازی توزیع زنگان
سیدجمال الدین موسوی – باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر شرکت ترانسفورما

چکیده:

بطوریکه می دانیم نحوه کارکرد صحیح یک ترانسفورماتور به ماکزیمم درجه حرارت روغن و جهش حرارتی سیم پیچ نسبت به روغن آن در حین کار بستگی دارد بطوریکه حتی عمر مفید
یک ترانسفورماتور با درجه حرارت ماکزیمم روغن رابطه مستقیم دارد . بهمین منظور از روش کلاسیک برای تخمین درجه حرارت ماکزیمم ترانسفورماتور استفاده کرده ایم . در این مقاله ابتدا یک مدار الکتریکی ساده RC معادل در نقاط بالا و پایین روغن استخراج شده و با توجه به معا دل حرارتی هر یک از پارامترهای الکتریکی بر اساس تئوری انتقال حرارت کلاسیک، روابطی برای تخمین درجه حرارت ماکزیمم روغن در نقاط پایین و بالای ترانسفورماتور استخراج شده است . در پایان نمودار توزیع این درجه حرارت ها بر حسب زمان برای دو نمونه ترانسفورماتور ۱۶۰۰ KVA و ۲۵ KVAبدون خنک کاری خارجی رسم شده و با نتایج تست ها ی تجربی که با حدود ۱۷ ترموکوپل انجام شده است، مقایسه کرده ایم . با توجه به نتایج بدست آمده پیش بینی درجه حرارت ماکزیمم روغن به روش تحلیلی ارائه شده، انطباق خوبی ب ا نتایج تست های انجام گرفته داشته و تنه ا مقدار درجه حرارت پیش بینی شده توسط مدل ارائه شده، بجز چند نقطه ، اندکی بیشتر از تست های تجربی می باشد که با توجه به این مساله ضریب اطمینان طراحی اندکی بالا خواهد شد