سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی طهماسبی نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال دو پارامتر مهم از ضرایب هیدرودینامیکی می باشند که بیانگر ضریب آبگذری و سرعت حرکت آب در لایه های آبدار می باشند. با توجه به تشابه جریان الکتریکی و جریان آب در محیط متخلخل، این پارامترهای هیدرولیکی با پارامترهای ژئوالکتریکی معمولاً در ارتباطند. در این پژوهش از معادله حاصل از این روابط برای تخمین هدایت هیدرولیکی و قابلیت انتقال لایه آبدار استفاده شده است. در این راستا رابطه بینهدایت هیدرولیکی با فاکتور سازند و مقاومت الکتریکی نرمال و همچنین روابط بین قابلیت انتقال با فاکتور سازند، مقاومت الکتریکی نرمال، مقاومت عرضی و مقاومت عرضی نرمال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بطور کلی در آبخوان مورد مطالعه، ضریب همبستگی در رابطه بین پارامترهای ژئوالکتریکی با قابلیت انتقال بیشتر از رابطه بین این پارامترها با هدایت هیدرولیکی بدست آمده است. در نهایت از رابطه بین قابلیت انتقال و مقاومت عرضی برای تخمین مقادیر قابلیت انتقال کل لایه آبدار، استفاده شده است.