سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود خداداد – استادیار – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک
محسن دشتی اردکانی – کارشناس ارشد – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله مساله معکوس انتقال حرارت، برای شناسایی ضـریب هـدایت حرارتی و شکل یک ناخالصی بکار گرفته شـده اسـت . بـدین منظـور تـابع هدفی به صورت مجموع مربعات تفاضل دمای محاسبه شده و دمای انـدازه گیری شده بر روی مرز خارجی جسم تعریف می شود . تابع هدف مربوطه با استفاده از نسخه پولاک – ریبیر ۱ روش گرادیان مزدوج بهینـه مـی شـود . بـا استفاده از ضرایب حساسیت میزان تغییرات یک متغیـر وابـسته مثـل دمـا نسبت به پارامترهای مجهول محاسبه می شود . حـل معـادلات مربوطـه بـا روش المانهای مرزی خطی انجـام گرفتـه اسـت . قابلیـتروش معکـوس و اعتبار الگوریتم با سئوالاتی مرتبط ، تخمین زده می شود . نتایج بدست آمده نشان می دهد که نسخة پولاک – ریبیر روش گرادیان مزدوج مـی توانـد بـا موفقیت برای تخمین همزمان ضـریب هـدایت حرارتـی و شـکل ناخالـصی درون یک جسم جامد دو بعدی بکار گرفته شود . همچنـین همگرایـی ایـن نسخه با تعداد اندازه گیری های کم محقق می شود .