سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عزیز عظیمی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی شریف و عضو مرکز ت
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و عضو قطب تبدیل انرژی , دانشگاه صنعتی شر
بیژن فرهانیه – استاد دانشکده مهندسی مکانیک و عضو قطب تبدیل انرژی , دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، تخمین همزمان چشمه حرارتی و شرط مرزی مجهول یک مساله هدایت حرارتی تقارن محوری گذرا با استفاده از روش تخمین پارامتر آنالیز معکوس با بکارگیری قابلیت های روش تقسیم دامنه ( چندبلوکی ) انجام شده است . به منظور تقسیم دامنه فیزیکی به نواحی کوچکتر از روش چندبلوکی به همراه تولید شبکه منظم استفاده شده که نقاط روی مرز بلوکی از نوع انطباقی می باشند . روش عددی مورد استفاده جهت حل عددی مساله مستقیم هدایت حرارتی تقارن محوری گذرا، روش عددی المان محدود بوده که در آن حل دستگاه سیستم معادلات جبری توسط تکنیک پیشرو انجام شده است . در استفاده از روش های آنالیز معکوس، جهت حل مساله و هموارسازی پاسخ از روش های تکرار تخمین پارامتر فراگیر لونبرگ – مارکوارت و گرادیان مزدوج الحاقی استفاده شده است . میدان درجه حرارت حاصل از حل عددی به همراه خطای نرمال اضافه شده به آن، بعنوان داده تجربی مورد نیاز در الگوریتم آنالیز معکوس استفاده شده است . جهت نشان دادن قابلیتالگوریتم نوشته شده، تخمین همزمان دو چشمه حرارتی نقطه ای وابسته به زمان و تخمین همزمان یک چشمه حرارتی نقطه ای وابسته به زمان و شرط مرزی وابسته به زمان و مکان در یک میدان هدایت حرارتی تقارن محوری مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر واقعی مقایسه شده است