سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدامین سلامتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از مسایل مهم در سد¬هاتخصیص منابع آب می¬باشد در تخصیص منابع آب می¬توان رهاسازی جریان از مخازن، مصارف آبیاری، مصارف صنعتی و … را نام برد. تخمین دبی رودخانه برای تعیین سیاست عملکرد مخازن بسیار حایز اهمیت می¬باشد زیرا در صورت مشخص بودن دبی مخازن، تخصیص آب برای اهداف مختلف با برنامه¬ریزی کامل انجام می¬شود. با توجه به اینکه دبی جریان رودخانه یک کمیت استوکستیکی می باشد، جهت تخمین درست آن نیازمند در نظر گرفتن ارتباط سالهای مختلف با همدیگر هستیم. این ارتباط معمولاً خطی نبوده و ما نیازمند تحلیل غیر خطی داده ها هستیم. روش شبکه عصبی مصنوعی یکی از روشهای نوین در علوم مهندسی می باشد در این روشها با توجه به طبیعت داده ها ارتباط غیر خطی بین پارامترهای خروجی و ورودی بدست می آْید.بنابراین در این مقاله بر اساس داده¬ها و اطلاعات دبی متوسط ماهانه رودخانه کارون در ایستگاه سد گوتوند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دبی متوسط ماهانه این ایستگاه در ماه¬های آینده پیش بینی می¬شود. در این مقاله، همچنین دو شبکه عصبی بر اساس تعداد داده¬های ورودی برای تعیین دقت محاسبات با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که بخوبی می توان از روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دبی جریان رودخانه بهره گرفت.