سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مهدیخانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف – تهران

چکیده:

سد دز یکی از قدیمی ترین سدهای مدرن چند منظوره ایران است که بـر روی رودخانـه دز در نزدیکـی شهرهای دزفول و اندیمشک ساخته شده است . بهرهبرداری از این سد با توجـه بـه موقعیـت اسـتراتژیک آن در شبکه سراسری برق کشور، سابقه طولانی بهره برداری، ابعاد و چندمنظوره بـودن آن خصوصـاً در کنتـرل سـیل و وجود مناطق مهم در پایین دست سد، از اهمیت خاصی برخوردار است . پیشبینی جریان ورودی به مخزن مـی – تواند نقش مهمی در بهره برداری مؤثر از سد ایفا نماید . این مقاله به ارائه یک مدل هوشـمند تلفیقـی مبتنـی بـر شبکه عصبی مصنوعی و تبدیلات موجک برای پیش بینی ۱۵ روزه و ماهانه جریان ورودی به مخـزن سـد دز مـی – پردازد . نتایج نشان می دهد، بکارگیری این مدل سبب ارتقای قابل ملاحظه دقتپیش بینی های ۱۵ روزه و ماهانه جریان ورودی به مخزن سد نسبت به مدل های پیشبینی شبکههای عصبی مصـنوعی شـده اسـت . در ایـن مقالـه ۲ عملکرد مدلهای پیشبینی به کمک معیارهای R ، RMSE و NMSE مورد ارزیابی قرار گرفتند .