سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ملکی گنادیشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضایی – مربی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این پژوهش با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هشت پارامتر هدایت الکتریکی، کلر، کلسیم، منیزیم، سدیم، سولفات، T.D.S و SAR موجود در آب زیرزمینی دشت زرند، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل ۵۳ پیزومتر در دشت زرند، از پاییز ۷۳ تا تابستان ۸۵ به دست آمده اند، می پردازد. در رابطه با چگونکی تغییرات مکانی، هشت پارامتر ذکر شده فاقد روند تشخیص داده شده اند و در مورد آنها مدل سیمواریوگرام مناسب برای هر پارامتر تشخیص داده شده است. از نکات قابل ذکر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامتر کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات می باشد. در انتها با توجه به مدل انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقشه های کاربردی هم تراز پارامترها، به همراه نقشه های خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده مطالعاتی تهیه شده اند. این نقشه ها و تخمین ها می توانند کمک شایانی به بهره برداران از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی در زمینه های تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط معلوم و نیز نقاط نامعلوم و نیز نقاط جدید نمونه برداری به منظور طراحی یک شبکه نمونه بداری با کمترین خطای ممکن بنماید. این بررسی ها نشان دادند که بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۱۳۰۰ میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از ۱۷ میکروموس بر سانتیمتر می باشد. هم چنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از ۱۱۰۰ میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از ۱۶۰ میکروموس بر سانتیمتر است.