سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل جلیلوند – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، زنجان – ایران
بهزاد صداقت – دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، زنجان – ایران

چکیده:

تخمین و تعیین پارامترهای دینامیکی ماشین های سنکرون با دقت کافی و با هد ف کنترل بهتر و بهره برداری مناسب تر در شبکه های قدرت دارای اهمیت بسیار م ی باشد. در این مقاله بااستفاده از روش تست ، DC-Decayو الگوریتم PSO پارامترهای ژنراتور سنکرون نیروگاه بخار بیستون تخمین زده در حوزه زمان مورد نیاز می شود. اطلاعاتDC-Decay برای آنا لیز و تخمین، با استفاده از تست ایستا ی پاسخ پله ، بر روی این ماشین برداشت شده است . با استفاده از الگوریتم pso به دلیل سرعت بالا و دقت لازم، و تخمینگر مینیمم مربعات، به د لیل دقت و سرعت آن در دستگاه های غیرخطی، پارامترهای ماشین تخمین زده می شود. روش جدید ارائه شده در این مقاله، بر اساس تخمین پارامترهای دینامیکی ماشین به طور مستقیم استوار است . نتایج شبیه سازی و مقایسه آن با اطلاعات اندازه گیری شده نشان دهنده دقت روش ارائه شده می باشد.