سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل قهرمانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون بر اساس س یگنالهای برداشت ی با آزمایش در ح ین کار نظ یر ولتاژ ترم ینال، توان الکتر یکی، توان
راکتیو، ولتاژ و جر یان میدان و سیگنال زاویه بار ارائه می شود . بر این اساس معادلات غیرخطی جد یدی برا ی ولتاژ ترم ینال و توان الکتریکی بدست م ی آی د . از این معادلات غیرخطی
جدید و ب ا استفاده ا ز کمترین مربعات غیرخطی پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون با سیگنا لهای برداشتی از آزمایش در حین کار که در آن اغتشاش پله ای به ولتاژ میدان اعمال شده است، تخمین زده می شود . نتایج شناسایی دقت خوب روش ارائه شده را نشان می دهد .