سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدعلی طالبی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا بانک توکلی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
محمدرضا محمدی عراقی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نتـایج آزمـایش SSFR کـه بـر روی یکی از واحدهای بخار نیروگاه شهید رجائی انجام شده است، پارامترهــای دینــامیکی ژنراتــور ســنکرون آن واحــد اســخراج گردیده است . در راستای طـرح مطالعـات جـامع شـبکه بـرق ایران و بهمنظور تعیین پارامترهـای دینـامیکی نیروگـاه شـهیدآزمایش ۱۳۸۵ رجائی، در تاریخ هفتم و نهم خردادSSFR ، در محل نیروگاه شهیدرجائی توسط شـرکت زیمـنس بعنـوان پیمانکار مطالعات طرح جامع انجام گردیـد . در ایـن مق الـه بـا استفاده از نتایج خاصله از آزمایشـات SSFR و بـا اسـتفاده از روش بــرازش منحنــی بکمــک الگــوریتم ژنتیــک پارامترهــای دینامیکی ژنراتور واحد بخار ایـن نیروگـاه اسـتخراج گردیـده است . مقایسه نتایج تخمین زده شده با مقادیر پارامترهای ارائه شده توسط سازنده، کارآئی این روش ر ا در تعیین پارامترهای دینامیکی محور طولی و عرضی ژنراتور سنکرون نشـان مـی – دهد . با موفق بودن این روش بر روی نیروگـاه شـهید رجـائی امکان استخراج پارامترهای دینامیکی سایر نیروگاههای کشـور در راستای طرح مطالعات جامع فراهم خواهد شد .