سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل قهرمانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، پژوهشگاه نیرو تهران ،ایران
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، پژوهشگاه نیرو تهران ،ایران
پویا انصاری مهر – پژوهشگاه نیرو تهران، ایران
محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، پژوهشگاه نیرو تهران ،ایران

چکیده:

در این مقاله تئوری و روند انجام آزمایش افول جریان مستقیم و تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافـت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با اسـتفاده از سـیگنالهای برداشـت شــده در حالــت ایســتای ژنراتــور و ســپس نتــایج ارزیــابی و شناسایی ارائه می شود . همچنین روند انجام آزمایش در حـین کار و برداشت سیگنا لها در حالت کاری ژنراتور مورد بررسـی قرار می گیرد . در انتها پارامترهای دینامیکی ژنراتـور سـنکرون نیروگاه یزد بدست آمده از آزمایش افـول جریـان مسـتقیم بـا استفاده از سـیگنالهای آزمـایش در حـین کـار اعتبـار سـنجی می گردند .