سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسائی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
شهرام موسوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات شکست سد در تحقیقات دانشگاهی، برنامهریزی دولت و سرمایهگذاری در پایاب سدها اهمیت دارد. در این مقاله با استفاده از دادههای مربوط به ۱۴۲ سد خاکی شکسته شده در جهان، روابط جدیدی برای تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی(حداکثر دبی خروجی و زمان شکست) ارائه شدهاست. عدم قطعیت روابط ارائه شده بررسی و محدوده اطمینان آنها بصورت احتمالی ارائه گردیدهاست. با استفاده از روابط تجربی و مدلهای کامپیوتری BREACH و FLDWAV شکست سد خاکی آیدوغموش و پهنهبندی سیلاب ناشی از آن مورد بررسی و ارزیابی واقع گردیدهاست. استفاده از شرایط ژئوتکنیکی در تعیین زمان ریزش لوله ایجاد شده در بدنه سد، در مدل فرسایشی BREACH نتایج بهتری را را با توجه به سدهای واقعی شکسته شده در جهان بدست میدهد. بر اساس نتایج بدست آمده، مناطق مسکونی و تاسیسات مهم در پایاب سد فوقالذکر در معرض خطر سیلاب شکست سد قرار میگیرند