سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مونا قاسمی – دانشکده فنی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه تهران
سیدمحمدتقی نبوی – دانشکده فنی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه تهران

چکیده:

شناســایی و تخمــین دقیــق پارامترهــای مــدار معــادل ماشــین سنکرون برای بسیاری از مطالعات مهم شبکه نظیـر مطالعـات پایــداری و گــذرا ضــرورت دارد . در ایــن میــان اســتفاده از
روشهای تست پاسخ فرکانسی در حالت سکون ماشین که بـهSSFR موسوم می باشد، به صـورت روشـی مـؤثر و پذیرفتـهشده در قالب استانداردهای IEEE 115 تدوین یافته و در ایـن رابطه شناسایی پارامترهای مدار معادل از روی نتایج تسـتهای مذکور تلاشهای تحقیقاتی بسـیاری را مصـروف خـود نمـودهاست . در این مقالـه بـرای اولـین بـار روش Vector Fitting(VF) بــرای تخمــین و اســتخراج پارامترهــای مــدار معــادل محورهای qd پیشنهاد گردیده اسـت . مثالهـای ارائـه شـده در مقاله نشان می دهند که با استفاده از VF ضمن آنکه می تـوان به مدار معادلی دست یافت که قادر است پاسخهای فرکانسـی منتجه از تستهای SSFR را با دقت بسیار بالا تخمین زند، مـی توان به یک مدار معادل کاهش درجه یافته با دقت قابل قبـول نیز دست یافت