سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد آگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
مهدی کراری – استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش " تحریک هدفمند ورودی " ، بـا تنظـیم ورودی، حالـت های سیستم را به سمت مقادیری در فضای حالت هدایت می کند که به الگوریتم تصویر عمودی این امکان را بدهد که کلیه اطلاعــات پارامترهــای سیســتم را در مــدت زمــان محــدودی محاسبه کند . بنابراین، این روش می توانـد بـرای کاربردهـای " روی خط " بسیار مناسب باشـد . بـرای شناسـایی مـدل یـک ژنراتور سنکرون با توابـع غیرخطـی و اشـباع مغناطیسـی، در ابتدا، معادلات درجه سوم سیسـتم بـه فـرم فیـدبک خروجـی تبدیل می شوند، سپس روش شناسایی، بهبـود یافتـه و بـرای تعیین پارامترها به کار می رود . نتایج شبیه سازی، دقت بسـیار بالای روش را در تخمین پارامترها نشان می دهند