سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نخعی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

امروزه مطالعات مربوط به حرکت آبهای زیرزمینی روابط آب و خاک درکشاورزی الودگی محیط زیست و انتقال مواد محلول درمحیط متخلخل بااستفاده ازمدلهایی صورت میگیرد که همگی نیاز به یک سری پارامترهای ورودی به مدل دارند برای استفاده ازاین مدلها نیاز به اطلاعاتکامل درمورد پارامترهای هیدرولیکی محیط شامل منحنی هدایت هیدرولیکی و منحنی نگهداشت آب درخاک و پارامترهای هیدرودینامیکی محیط شامل ضرایب انتشار و پراکندگی می باشد اندازه گیری این پارامترها با روشهای مستقیم معمولا کاری دشوار وقت گیر و گران قیمت است روشهای موجود ازمایشگاهی و صحرایی را میتوان به دودسته جریان پایدار و جریان متغیر تقسیم نمود روشهای جریان پایداربرای اندازه گیری پارامترهای مورد بحث بسیاروقت گیر و روشهای جریان متغیر به دلیل فرضیات و شرایط مرزی ویژه غیرعملی یا غیردقیق می باشند دراین مقاله سعی شده است با استفاده ازاطلاعات برداشت شده به وسیله ازمایش تبخیر وندراث میزان پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش حل معکوس تخمین زده شود نتایج بدست امده حاکیا زامتیاز روش حل معکوس نسبت به روش استاندارد تبخیر با احتساب نتایج یکسان می باشد