سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیبه ولی زاده الوان – کارشناس ارشد مهندسی معدن
نادر فتحیان پور – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسن طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پروژه های اکتشافی در صنعت نفت، زمانی می توان ریسک های مرتبط با عدم قطعیت موجود در تغییرپذیریهای ذاتی پارامترهای پتروفیزیکی را کاهش داد که توزیع فضایی پارامترهای سنگ مخزن با جزئیات کامل تعیین گردیده باشد. اطلاعات موجود از مخزن مورد مطالعه که یکی از میادین نفتی جنوب غربی کشور است شامل مقادیر تخلخل و تراوایی اندازه گیری شده در آزمایشگاه بهمراه جنس سازند می باشد.
ابتدا چگونگی توزیع فضایی تخلخل، وجود یا عدم وجود روند، ناهمسانگردی این متغیر و توزیع آن در فضای تخمین طی فرایند تخمین معین گردید وسپس با بکار گرفتن روابط جدید پتروفیزیکی شناخته شده در مخازن نفتی مشابه در دنیا، مقادیر تراوایی از روی مقادیر تخلخل در جاهایی که اندازه گیری درآنها به هر دلیلی ممکن نبوده است، تخمین زده شد و با در دست داشتن این دو پارامتر و اطلاعاتی از جنس سازند، میزان متوسط درصد اشباع هیدروکربوری مخزن در حدود ۳۲ % و حجم ذخیره آن ۸۸۸/۶*۱۰محاسبه گردید مقادیر تخلخل در بلوک های تعریف شده فوق شبیه سازی شرطی شده و واریانس حالات تحقق یافته برای هر یک از بلوک ها به عنوان معیاری از عدم قطعیت پذیری محاسبه شد. لذا با محاسبه ریسک، امکان بررسی های دقیق سودآوری اقتصادی و برنامه ریزیهای دقیق تر توسعه میدان نفتی فراهم میآید.