سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مدرس – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدائی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بعد از آنکه مدل مناسب برای برازش به یک سری زمانی شناخته شد، پارامترهای مدل محاسبه می شوند. صحت هر مدل به صحت پارامترهای مدل بستگی دارد. به منظور تعیین پارامترهای مدل که به سری زمانی ماهانه رودخانه پلاسجان برازش شده بود، ابتدا پارامترهای آن با سه روش حداکثر درستنمائی، حداقل مربعات غیر شرطی و حداقل مربعات شرطی محاسبه گردید. با توجه به آزمون ایستائی و وارون پذیری و معنی دار بودن پارامترها، پارامترهای روش حداقل مربعات شرطی حذف گردیدند. سپس باقیمانده مدل از روشهای حداکثر درستنمائی و حداقل مربعات غیر شرطی مورد آزمون استقلال و نکوئی برازش قرار گرفتند و با استفاده از اصل امساک مدل صحت مدل مورد اطمینان قرار گرفت