سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی زین الدینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مهدی امیرپور – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
لادن شفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

نتًـایج حاصــل از مطالعــات خاکشناســی و طبقــه بنــدی اراضــی و نهایتــا مطالعات تناسب اراضی نشان داده است کـه اگـر عوامـل محـدود کننـده خــاک ( محــدودیت هــای موجــود در ســری ،های خــاک ) و اقلــیم و محدودیتهای خاص محصول با توجه به اقلیم مورد نظـر را رعایـت و از هر زمین مطابق استعدادش و از هر اقلیم بـر اسـاس توانمنـدی هـای آن بهره برداری شود ، بیشترین محصول با بالاترین کیفیت البتـه بـا رعایـت سایر پارامترهای غذا یی و مدیریت هر منطقه قابل حصول خواهد بود [۲] مطالعات تناسب اراضی بر مبنـای روش فـائو بـا اسـتفاده از خصوصـیات
اراضی و تطبیق آنها با جداول نیازهای گیاهی انجا م میگردد . تاکنون بـر اساس این روش مطالعـات زیـادی انجـام شـده اسـت . عمـده مطالعـات بصورت کیفی بر روی تیپ هـای بهـره وری گنـدم ، جـو، ذرت ، پنبـه ، سیب زمینی، لگوم های علوفـه ای ونخـل روغنـی مـی باشـند و اکثـراً از مشخصات اراضی استفاده شده است [۱] در این تحقیق ارزیابی تناسب و تخمین پتانسیل عملکرد گندم پائیزه در دشت ارزوئیه استان کرمان انجام شده است .