سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پگاه حاجیانی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین تجلی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حمید رضا شفیعی – دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

چکیده : هدف از این مقاله ارائه روشی برای آشکارسازی سمبل ها، همزمان با تخمین کانال برای سیستمی با چند آنتن فرستنده و چند آنتن گیرنده MIMO 1 می باشد . برای تخمین کانال، الگوریتم تکرارشونده EM 2 پیشنهاد می شود . این الگوریتم امکان آشکارسازی سمبل ها را ضمن تخمین کانال فراهم می آورد . آشکارسازی سمبل ها توسط الگوریتم دیکدینگ کروی SD 3 انجام می شود که الگوریتمی نزدیک به بهینه با پیچیدگی معقول برای تخمین سمبل ها با معیار بیشترین شباهت EM با الگوریتم SD می باشد . عملکرد تکراری الگوریتم ML 4SD باعث شده که در هر تکرار با بهره گیری از نتایج الگوریتم تخمین کانال بهبود یافته و به طبع آن خطای آشکارسازی کاسته شود . در تکنیک ارائه شده، با استفاده از دنباله آموزشی کوتاه، تخمین الگوریتم از پاسخ فرکانسی کانال، به مقدار دقیق آن، بسرعت همگرا شده و لذا به کارآیی خوبی می رسیم .