سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی کدخدائی ایلخچی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
سیدعلی معلمی – واحد زمین شناسی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت
ابوالفضل شیخ زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات زمینشناسی نفت و پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی نقش بسزایی درشناخت پارامترهای کنترل کننده خواص مخزنی و تولید دارد . گونههای سنگی از مهمترین پارامترهای مخزن بوده و نمایانگر یک رخساره خاص با دامنه مشخصی از تخلخل و تراوایی می باشند . بنابراین تفکیک گونه های سنگی نیاز به مطالعه نمونه های مغزه و اندازه گیری پارامترهای تخلخل و تراوایی در آزمایشگاه دارد . در این مط العه از تکنیک خوشه سازی به روش میانمرکز فازی به عنوان یک دیدگاه جدید جهت تعیین گونه های سنگی در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است . به طوری که هر خوشه ساخته شده برمبنای پارامترهای تخلخل و تراوایی به عنوان نماینده یک گونهسنگی در نظر گرفته شده است . در م رحله بعد در محیط متلب (MATLAB) برنامه ای نوشته شد که بتواند تراوایی و گونههای سنگی تعریف شده بروش خوشهسازی فازی را از روی نمودارهای چاهپیمایی شناسایی کند . نتایج نشان می دهد که خوشه سازی فازی در تعیین گونه های سنگی با استفاده از داده های مغزه به خوبی جواب داده است . بعلاوه منطق فازی در تخمین گونه های سنگی و تراوایی از روی نمودارهای چاه پیمایی موفق عمل کرده است .