سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید خزایی – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
میترا دیلمقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدعلیرضا حجازی – کارشناس ارشد مدیریت مراکز اطلاع رسانی

چکیده:

این مقاله به بررسی ارتباط میان آفرینش سناریو و تدوین نظریه در جستجو ی رهیافتی برای حل مسایل سازمانی پرداخته است. برای این منظور دو ملاحظه ی کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. نخست آن که نبود نظریه و نظریه پردازی در آفرینش سناریو نیازی واقعی و قابل لمس است. دوم این که آفرینش سناریو م یتواند گونه ای از نظریه پردازی را شکل دهد. این دو ملاحظه ی کلیدی با استفاده از فعالیت های بنیادین در حوزه ی آفرینش سناریو و تدوین نظریه فرایندی را تبیین می کند که می توان از آن با نام تخیل سازمان یافته یاد کرد. این فرایند که براساس فعالیت های اصلی در عرص هی مدیریت و دیدگا ههای تحول سازمانی تدوین شده است، آفرینش سناریو را به مثابه فرایندی ارزشمند توصیف م یکند که در جریان آن نظریه ها تدوین م یشوند و تغییر م ییابند. نتایج و پیامدهای مورد انتظار کارشناسان مدیریت سازمانی در پایان مقاله آورده شده است.