مقاله تداخل علف هرز سلمه تره در دو الگوي كاشت ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تداخل علف هرز سلمه تره در دو الگوي كاشت ذرت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي كاشت
مقاله رقابت
مقاله تداخل
مقاله تراكم
مقاله ذرت
مقاله سلمه تره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسف محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه جنبه هاي اكوفيزيولوژيك تداخل تراكم هاي مختلف علف هرز سلمه تره در دو الگوي كشت ذرت سينگل كراس ۷۰۴ و اثر رقابتي اين علف هرز بر صفات كمي و كيفي ذرت، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي شهرستان مياندوآب طي سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. تيمارها شامل تركيب سه سطح تراكم علف هرز سلمه تره (۴، ۱۰ و ۱۶ بوته در هر متر طولي رديف) و دو الگوي كاشت مرسوم و دورديفه زيگزاگ ذرت به همراه دو تيمار كاشت عاري از علف هرز ذرت در دو الگوي كاشت به عنوان شاهد بود. بذور علف هرز سلمه تره در طرفين و بالاي رديف هاي كاشت ذرت، به صورت زيگزاگ بين بوته هاي ذرت كشت گرديد. نتايج نشان داد كه رقابت علف هرز سلمه تره باعث كاهش معني دار عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت شد. با افزايش تراكم علف هرز، ميزان پروتئين دانه هاي ذرت كاهش و برعكس ميزان روغن دانه ها افزايش يافت. تاثير تراكم علف هرز بر صفات مورد بررسي ذرت بيشتر از تاثير الگوهاي مختلف كشت بود و ميزان رقابت سلمه تره با افزايش تراكم آن بيشتر شد. رقابت سلمه تره باعث كاهش معني دار LAI ذرت در مقايسه با تيمار شاهد شد، اين كاهش با افزايش تراكم سلمه تره شدت گرفت. در الگوي كاشت مرسوم تأثير منفي علف هرز بيشتر از الگوي كاشت دو رديفه زيگزاگ بود.