مقاله تداخل يولاف وحشي (Avena ludoviciana) در واريته هاي رقيب و غير رقيب گندم: عملكرد و اجزاي عملكرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تداخل يولاف وحشي (Avena ludoviciana) در واريته هاي رقيب و غير رقيب گندم: عملكرد و اجزاي عملكرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله يولاف وحشي
مقاله قابليت رقابت،كاهش عملكرد
مقاله تراكم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمين محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تداخل يولاف وحشي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم رقيب و غير رقيب گندم، آزمايشي در سال زراعي ۸۴-۸۳ در مزرعه تحقيقاتي بخش علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياهپزشکي در كرج به مرحله اجرا در آمد. اين بررسي به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو رقم رقابت كننده قوي (نيك نژاد) و رقابت كننده ضعيف (روشن) و سه تراكم کشت توصيه شده براي هررقم گندم، توصيه شده +۲۵ % و توصيه شده + ۵۰% (به ترتيب ۳۰۰، ۳۷۵ و ۴۵۰ بوته در متر مربع براي رقم روشن و ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ بوته در متر مربع براي رقم نيک نژاد) و چهار تراكم يولاف وحشي (۰، ۲۵ ،۵۰ و ۷۵ بوته در متر مربع) با ۴ تكرار انجام گرفت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه در سطوح مختلف تراکم يولاف وحشي، رقم نيك نژاد بيشترين و رقم روشن کمترين قابليت رقابت را دارد. در هر دو رقم با افزايش تراکم يولاف وحشي، عملکرد کاهش پيدا کرد و اين کاهش در رقم روشن بيشتر از رقم نيک نژاد بود. در صورت تداخل يولاف وحشي، افزايش تراکم کشت، تلفات عملکرد را کاهش داد. کاهش عملکرد در اثر تداخل يولاف وحشي به دليل کاهش تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه بود. در صورت تداخل يولاف وحشي، بيشترين عملکرد در رقم نيک نژاد در تراکم توصيه شده +۲۵% و در رقم روشن در تراکم توصيه شده بود.