مقاله تدريس مهارت هاي معاينه فيزيكي: مقايسه اثربخشي دو روش آموزشي «آموزش الكترونيك و آموزش در گروه هاي كوچك» با آموزش در گروه كوچك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تدريس مهارت هاي معاينه فيزيكي: مقايسه اثربخشي دو روش آموزشي «آموزش الكترونيك و آموزش در گروه هاي كوچك» با آموزش در گروه كوچك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله آموزش الکترونيک
مقاله معاينه فيزيکي
مقاله گروه کوچک
مقاله آزمون باليني ساختاردار عيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگسترنيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وفامهر وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از يادگيري الكترونيكي به تنهايي براي دروس عملي و باليني مقدور نيست. اما استفاده از تركيبي از روش هاي مختلف آموزش در كنار اين روش مناسب به نظر مي رسد. هدف اين پژوهش مقايسه اثربخشي دو روش تركيب آموزش الكترونيك و آموزش در گروه هاي كوچك با آموزش در گروه كوچك بود.
روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي، ۷۲ دانشجوي دوره مقدمات پزشكي باليني دانشكده پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۷ انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يك هفته قبل از كلاس هاي معاينه فيزيكي، گروه تجربي لوح فشرده معاينه فيزيكي شوارتز را دريافت نمودند و از آنها خواسته شد كه قبل از حضور در گروه هاي كوچك، معاينه فيزيكي قفسه سينه را تمرين نمايند. يك هفته بعد، به هر دو گروه، مهارت هاي معاينه فيزيكي قفسه سينه در گروه هاي كوچك آموزش داده شد. ميزان يادگيري از طريق آزمون باليني ساختاردار عيني اندازه گيري و نمرات دو گروه توسط پرسشنامه اي مقايسه گرديد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS، با آمار تحليلي و آزمون t آناليز شد.
نتايج: ميانگين نمره كل آزمون در گروه تجربي بطور معني داري از گروه شاهد بالاتر و ميانگين نمره رعايت نكات ريز تكنيكي معاينه در گروه تجربي بيشتر از گروه شاهد بود. نتيجه گيري: استفاده از يادگيري الكترونيكي در رويكرد تركيبي باعث آسان شدن يادگيري فعال و عميق مي گردد. در اين مطالعه، با وجود متفاوت بودن منبع علمي لوح فشرده و منبع مورد استفاده در گروه هاي كوچك، تاثير قابل توجه آموزش تركيبي بر ميزان يادگيري ملاحظه مي شود. بنابراين، تا زماني كه منابع الكترونيك مورد نياز و كاملا همسو با برنامه آموزشي تهيه گردد، استفاده از منابع موجود مفيد خواهد بود.