سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

احمدرضا نصراصفهانی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
وجیهه گمینیان – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

در جهان امروز، گسترش شیوه های نوین اطلاع رسانی جایگاهی مهم دارد. ما در جهان و عصری زندگی می کنیم که در آن تولید و پردازش و کاربرد اطلاعات امری مهم شده است . در فرایند انقلاب اطلاعاتی رایانه مهمترین ابزار است. میزان استفاد ه از رایانه در همه رشته های علمی بستگی دارد به عواملی چند، ازجمله ماهیت رشته و پیشرفت های کامپیوتر در آن علم و نیز علاقه صاحبنظران در آن رشته دارد در رشته های مدیریت و برنامه ریزی آموزشی رایانه اهمیتی اساسی دارد ومتخصصان رشته ها نیز به کاربرد این رسانه آموزشی علاقمنداند، زیرا اطلاعات، ابزار اصلی اعمال مدیرتی اصولی و صحیح است و این امر یعنی اعمال مدیریت اصولی وصحیح تمام سطوح مدیریت در جامعه را در بر می گیرد. همچنین، برنامه ریزی در حکم اساسی ترین رکن حرکت جامعه، الزاما نیازمند آمار و اطلاعات گویا و دقیق و بهنگام است. ارائه آمار و اطلاعات گویا و دقیق و بهنگام از طریق اشنایی با کامپیوتر و استفاده از آن دقیقتر و آسانتر امکانپذیر است.
با توجه به ضروریات مذکور، در این گزارش می خواهیم وضعیت موجود تدریس رایانه را نشان دهیم و راهبردهای مناسب را در تدریس درست کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان ارائه می دهیم روش های تحقیق در این بررسی کمی و کیفی است در قسمت کمی از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ و با طیف لیکرت و در قسمت کیفی از پرسشنامه بازپاسح و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق همه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشگاه اصفهان که در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ درس کامپیوتر را گذرانده اند (N=40) هستند. همچنین با پنج تن از اساتید کامپیوتر، در دو گروه آموزشی فنی – مهندسی و علوم تربیتی، نیز مصاحبه شده است.