مقاله تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران با اقتباس از استانداردهاي بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران با اقتباس از استانداردهاي بين المللي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردهاي بين المللي
مقاله آموزش باليني پرستاري
مقاله اعتباربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري نيره
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شايسته
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتباربخشي از مهم ترين روش هاي تضمين و ارتقاي كيفيت در آموزش علوم پزشكي كشور، بالاخص در حيطه آموزش باليني پرستاري مي باشد. با اين وجود، استانداردهاي مدون و مكتوبي وجود ندارد و بكارگيري استانداردهاي خارجي نيز غير اصولي به نظر مي رسد، بنابراين، پژوهشي با هدف تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران با اقتباس از استانداردهاي بين المللي و نظرات صاحب نظران آموزش پرستاري در ايران صورت گرفته است.
روش ها: اين پژوهش به صورت چند مرحله اي طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام گرفته است. با بهره گيري از استانداردهاي بين المللي آموزش پرستاري و نظرات صاحب نظران كشوري (بكارگيري تكنيك دلفي)، استانداردهاي اعتباربخشي آموزش پرستاري تنظيم گرديد و در قالب پرسشنامه اي با كمك روش زمينه يابي به نظرسنجي كشوري گذاشته و استانداردهاي با اجماع بيش از ۷۰ درصد ارايه شد. در پايان استانداردهاي مربوط به حيطه هاي آموزش باليني بطور مجزا پيشنهاد گرديد.
نتايج: اين مطالعه منتهي به پيشنهاد ۵۵ استاندارد در پنج حيطه هيات علمي و مدرسين باليني كمكي، دانشجويان، برنامه آموزشي، تسهيلات باليني و فعاليت هاي ياددهي – يادگيري براي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران گرديد.
نتيجه گيري: استانداردهاي پيشنهادي عمدتا از مطلوبيت ۹۰ درصد به بالا برخوردار است. به نظر مي رسد عدم مطلوبيت برخي استانداردها از نظر صاحب نظران كشوري مربوط به وضعيت حاكم بر سيستم آموزش پرستاري كشور باشد. اين گونه استانداردها بر اساس پيشنهادات صاحب نظران حذف يا اصلاح گرديد.