مقاله تدوين استراتژي هاي بهينه سيستم مديريت پسماند شهري با استفاده از روش SWOT و QSPM؛ مطالعه موردي: شهر ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در مديريت شهري از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تدوين استراتژي هاي بهينه سيستم مديريت پسماند شهري با استفاده از روش SWOT و QSPM؛ مطالعه موردي: شهر ساري
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله مديريت پسماند
مقاله فرصت
مقاله تهديد
مقاله قوت
مقاله ضعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب پور علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينکه فرايند مديريت پسماند يک مقوله چند وجهي است، جهت رسيدن به نقطه اي قابل قبول در اين عرصه، بايد عوامل داخلي و خارجي سازمان اعم از چالش ها و عوامل کندکننده و همچنين پتانسيل هاي شتاب دهنده و فرصتها را مورد بررسي قرار داد و سپس به تدوين استراتژيهاي بهينه اقدام کرد. اطلاعات مورد نياز تحقيق از طريق تکميل پرسشنامه، مصاحبه با مديران و کارشناسان پسماند شهرداري و استانداري، بازديد ميداني و بررسي گزارشات و مستندات موجود تهيه گرديد. در نهايت تعداد ۱۴ عامل مهم داخلي شامل ۶ قوت و ۸ ضعف در ارتباط با سيستم مديريت پسماند شهر ساري براي تشکيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي موسوم به IFE و ۱۴ عامل مهم خارجي شامل ۶ فرصت و ۸ تهديد براي تشکيل ماتريس ارزيابي عوامل خارجي موسوم به EFE شناسايي و انتخاب شدند. بر اساس نتايج حاصله، نمره نهايي سازمان در ماتريس IFE، برابر با ۲٫۵۳ که حاکي از وضعيت خوب سازمان نسبت به عوامل داخلي است و در  ماتريس EFE، برابر با ۲٫۴۵ که نشان دهنده وضعيت نسبتا ضعيف سازمان نسبت به عوامل خارجي مي باشد. در ادامه، جهت تدوين استراتژي هاي بهينه سيستم مديريت پسماند شهر ساري از روش SWOT و تکميل ماتريس برنامه ريزي راهبردي کمي موسوم به QSPM استفاده شد. بدين ترتيب که عوامل داخلي و خارجي حاصل شده از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي پس از قرار گرفتن در ماتريس SWOT بصورت زوجي با يکديگر مقايسه شده و استراتژي هاي چهار گانه؛ So، WO،ST  و WT تعيين گرديدند. در مجموع، تعداد ۱۵ استراتژي جهت مديريت بهينه سيستم پسماند شهر ساري معرفي شد. در مرحله آخر با استفاده از نتايج ماتريس ارزيابي عوامل داخلي، خارجي و SWOT، نسبت به تشکيل ماتريس QSPM جهت تعيين جذابيت و اولويت استراتژي هاي منتخب اقدام شد که بر اساس نتايج حاصله از ماتريس QSPM، استراتژي هاي؛ توسعه برنامه هاي تفکيک از مبدا و تسريع در انجام آن جهت تامين مواد اوليه صنايع بازيافت و همچنين توسعه صنايع بازيافت در سطح شهرستان و ايجاد فضاي رقابت بين صنايع موجود بازيافت و در نتيجه افزايش کيفي مواد جداسازي شده، به عنوان راهبردهاي برتر مديريت پسماند شهر ساري براي رسيدن به توسعه پايدار از لحاظ توسعه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مشخص گرديدند.