مقاله تدوين استراتژي هاي منابع انساني (مطالعه موردي: يكي از سازمان هاي معنوي كشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تدوين استراتژي هاي منابع انساني (مطالعه موردي: يكي از سازمان هاي معنوي كشور)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي منابع انساني
مقاله تجزيه و تحليل Swot
مقاله تجزيه و تحليل Pest

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، منابع انساني در سازمان ها جايگاه محوري پيدا كرده و عاملي استراتژيك براي اداره سازمان به شمار مي رود. پژوهش حاضر، به منظور تدوين استراتژي هاي مطلوب منابع انساني در يكي از سازمان هاي معنوي كشور انجام گرفته است. داده هاي تحقيق از طريق پرسش نامه، مصاحبه با مديران و كارشناسان سازمان و نيز مطالعه گزارش هاي موجود استخراج گرديده است. براي تدوين استراتژي هاي منابع انساني از روش هاي تجزيه و تحليل SWOT و PEST استفاده شده است. هم چنين از مراحل مقدماتي تا ارايه استراتژي ها، از آزمون دلفي بهره گيري شده است. بر اساس نتايج تحقيق، سازمان مورد مطالعه، در فرآيند ورودي منابع انساني از نظر عوامل داخلي و خارجي از وضعيت مناسبي برخوردار بوده و بالاتر از حدمتوسط است؛ زيرا، جمع امتياز نهايي عوامل داخلي و خارجي از ۵/۲ بيش تر است. در فرآيند هاي خروجي و نگه داري منابع انساني، سازمان، از نظر عوامل خارجي وضع مناسبي ندارد و پايين تر از حدمتوسط است؛ زيرا جمع امتيازنهايي عوامل داخلي و خارجي داخلي كم تر از ۵/۲ است. بنابراين، بهتر است سازمان در فرآيند ورودي منابع انساني، استراتژي هاي تهاجمي و در فرآيندهاي نگه داري و خروجي، استراتژي هاي تدافعي را مورد تاكيد قراردهد. يافته هاي تحقيق، مبين اين نكته است كه سازمان مورد مطالعه با اجراي موفق استراتژي هاي پيشنهادي مي تواند موجب هم افزايي فعاليت ها و ايجاد انسجام و هم آهنگي بين سياست هاي منابع انساني با استراتژي هاي كلي گردد.