مقاله تدوين الگوي رياضي براي بهره وري كاركنان اداره هاي آموزش و پرورش بر اساس سبك تفكر مديران و جو سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي رياضي براي بهره وري كاركنان اداره هاي آموزش و پرورش بر اساس سبك تفكر مديران و جو سازماني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله سبك تفكر
مقاله جو سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران و جو سازماني با بهره وري كاركنان اداره هاي آموزش و پرورش شهر تهران است. به همين منظور، از بين مديران اداره هاي آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران در سال ۱۳۸۴، تعداد ۱۲۰ مدير و ۳۶۰ كارمند، به روش تصادفي مرحله اي از بخش هاي مختلف اداري انتخاب و با پرسشنامه هاي بهره وري مك گال و همكاران، سبك تفكر استرنبرگ و جو سازماني ساسمن و ديپ، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه بين سبك تفكر مديران و بهره وري كاركنان و همچنين بين جو سازماني و بهره وري كاركنان، همبستگي معني داري وجود دارد.