مقاله تدوين الگوي زراعي پايدار در دشت فريمان – تربت جام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي زراعي پايدار در دشت فريمان – تربت جام
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي زراعي پايدار
مقاله برنامه ريزي غيرخطي متعارف
مقاله برنامه ريزي غيرخطي آرماني
مقاله برنامه ريزي غيرخطي آرماني فازي
مقاله دشت فريمان – تربت جام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنوشي فروشاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عاقل حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه نخست با استفاده از روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP) اولويت هاي ذهني و معيارهاي تصميم گيري کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهاي زراعي شناسايي شد. در رابطه با طراحي الگوي بهينه کشت در دوره ده ساله نخست با استفاده از الگوهاي سري زماني فصلي (SARIMA)، بارندگي فصلي و سالانه در ده سال آينده پيش بيني شده و بعد حجم تزريقات سالانه به ذخاير آب زيرزميني محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهاي برنامه ريزي چند دوره اي از جمله الگوهاي برنامه ريزي غيرخطي متعارف، غيرخطي آرماني قطعي موزون، غيرخطي آرماني فازي موزون و غيرخطي آرماني فازي ناموزون، الگوهاي زراعي براي دشت فريمان – تربت جام پيشنهاد شد. اين الگوها مي توانند مجموعه اي از اهداف متقابل يا متضاد را در خود لحاظ و با اولويت بندي آرمان ها ميزان دست رسي به هر آرمان را بيشينه كنند. اجراي الگوهاي زراعي پيش نهادي در دوره برنامه ريزي ده ساله افزون بر رسيدن به اهداف چهارگانه ماکزيمم کردن بازده برنامه اي، كمينه کردن هزينه هاي سرمايه گذاري نقدي و مصرف کودهاي شيميايي و ثابت ماندن اشتغال نيروي کار و با کم ترين تغيير در الگوي فعلي کشت كشاورزان منطقه، باعث مي شود بيلان منفي آب از حدود ۲۱۶ ميليون مترمکعب در سال پايه به صفر در سال آخر دوره برنامه ريزي برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به ميزان حدود ۱٫۲ ميليارد متر مکعب خواهد شد.