مقاله تدوين الگوي نماياي پارادايم جديد براي نظام تحقيقات كشاورزي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۶ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي نماياي پارادايم جديد براي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيقات کشاورزي
مقاله پارادايم جديد
مقاله چالش ها
مقاله سازوکارهاي تقويت گر
مقاله تحقيق کيفي
مقاله مصاحبه کارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه سيستمي، تحقيقات کشاورزي يکي از مولفه هاي اصلي نظام دانش و اطلاعات کشاورزي به شمار مي رود و نقش مهمي را در راستاي توسعه دانش و فنآوري در فرآيند توسعه پايدار کشاورزي ايفا مي نمايد. با بررسي دستاوردهاي مورد انتظار، نيروهاي تاثيرگذار، چالش هاي جاري و پارادايم در حال ظهور تحقيق و توسعه در بخش کشاورزي، مي توان به اين نتيجه رسيد که نظام تحقيقات کشاورزي کشور نيازمند پشتيباني نهادي بر پايه طراحي و پياده سازي سازوکارهاي مقتضي تقويت گر است. با توجه به اين مهم، اين تحقيق با هدف شناسايي چالش ها و تبيين سازوکارهاي تقويت گر نظام تحقيقات کشاورزي کشور به انجام رسيده است. در اين راستا، از راهبرد پيمايش مبتني بر مصاحبه گري کيفي کارشناسي با نمونه اي برگزيده ((n=29 از اعضاي هيات علمي مراکز آموزش عالي کشاورزي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و محققان کشاورزي شاغل در موسسات تابعه سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي بهره گرفته شده است. پس از طراحي پروتکل مصاحبه و گردآوري اطلاعات از طريق انجام مصاحبه با نمونه برگزيده، از فرآيند کدگذاري براي تحليل مصاحبه ها بهره گرفته شده است. يافته هاي حاصله در قالب يک ساختار، شامل کدهاي باز، محوري، انتخابي و طبقه بندي شده موضوعي ارايه شده است. بر پايه تفسير يکپارچه کدهاي طبقه بندي شده موضوعي، گزاره هاي مفهومي با موضوعيت چالش هاي ساماندهي تحقيقات کشاورزي در ايران تدوين شده است. رويه مفهوم پردازي نظام يافته و فرآيندمدار نيز به منظور پردازش يافته هاي حاصل از فرآيند کدگذاري مورد استفاده قرار گرفته است. در نتيجه، يک الگوي نمايا از پارادايم نوين نظام تحقيقات کشاورزي ترسيم شده است. اين الگو جنبه هاي مختلف ساختاري و کارکردي تحقيقات کشاورزي را تبيين مي نمايد و مي تواند به عنوان انگاره پارادايم در حال ظهور تحقيقات کشاورزي به حساب آيد. سرانجام با اتخاذ رويکردي تفسيري- تبييني، مجموعه اي از سازوکارهاي مقتضي براي ساماندهي و تقويت تحقيقات کشاورزي در ايران پيشنهاد شده است.