مقاله تدوين سيستم انرژي مرجع و توسعه مدل برنامه ريزي انرژي الکتريکي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تدوين سيستم انرژي مرجع و توسعه مدل برنامه ريزي انرژي الکتريکي کشور
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم انرژي مرجع
مقاله مدل (روش) مصرف نهايي
مقاله برنامه ريزي انرژي
مقاله مديريت مصرف
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله محدوديت هاي زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اردهالي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف انرژي يكي از معيارهاي مناسب براي تعيين سطح پيشرفت و كيفيت زندگي در يك كشور است. تداوم عرضه انرژي و امكان دسترسي بلندمدت به منابع، نيازمند يك برنامه ريزي جامع انرژي و به همين دليل برنامه ريزي انرژي از ضرورت هاي غير قابل انكار اقتصادي، ملي و استراتژيك محسوب مي شود. هدف اصلي اين تحقيق تهيه مدل برنامه ريزي انرژي، با در نظر گرفتن منابع انرژي تجديدناپذير و تجديدپذير و محدوديت هاي زيست محيطي در کشور ايران است.
به منظور دست يابي به هدف، مدل سازي ماتريسي سيستم انرژي مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از ترازنامه انرژي ايران در سال مرجع برنامه ريزي مدل سيستم انرژي کشور تدوين شده است. تشکيل سيستم انرژي بستري را فراهم كرده است که به کمک آن مي توان سناريوهاي مختلف در زمينه هاي تغيير شکل الگوي مصرف، اعمال برنامه هاي بهبود بازدهي انرژي، جايگزيني استفاده از حامل هاي مختلف انرژي، تغيير ترکيب تکنولوژي هاي واسطه اي، کاهش تلفات انتقال و توزيع انرژي و ميزان واردات و صادرات حامل ها را شبيه سازي كرد. در ادامه، برنامه ريزي انرژي الکتريکي و يکپارچه کردن گزينه ها در سمت عرضه و تقاضا و چگونگي ترکيب توليد و توسعه شبكه برق مورد بررسي قرارگرفته است. مدل تهيه شده با کسب اطلاعات مورد نياز از شکل مصرف نهايي، ميزان انرژي الکتريکي مورد نياز کشور، ترکيب سوخت ورودي به نيروگاه ها و موارد ديگر، ترکيب بهينه توليد و چگونگي توسعه شبکه را با حداقل هزينه و با در نظر گرفتن محدوديت هاي انتشار آلاينده ها و ارضاي تقاضا، محاسبه مي کند. تابع هدف تعريف شده در برگيرنده هزينه کل تبديل انرژي اوليه به انرژي الکتريکي در طول دوره مورد مطالعه است، که شامل هزينه سرمايه گذاري نيروگاه هاي جديد نصب شده، هزينه هاي ثابت و متغير نيروگاه-هاي موجود و نيروگاه هاي جديد، هزينه هاي اضافي (خارجي) ناشي از عملکرد و بهره برداري از نيروگاه ها و هزينه هاي اعمال برنامه هاي مديريت مصرف است. قيود يا محدوديت هاي اعمال شده براي اين بهينه سازي، در برگيرنده محدوديت زمان لازم براي ساخت هر نيروگاه، ارضاي تقاضاي الکتريکي، محدوديت هاي عملکردي نيروگاه ها، محدوديت پتانسيل منابع تجديد پذير و اعمال برنامه هاي مديريت مصرف، محدوديت مصرف حامل هاي انرژي و محدوديت هاي زيست محيطي هستند. براي حل مسأله بهينه سازي فوق از روش  برنامه ريزي خطي استفاده شده است.