مقاله تدوين شاخص هاي عملکرد زنجيره تامين با الگو برداري از مدل اروپايي مديريت کيفيت (مورد مطالعه: شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۶۸ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تدوين شاخص هاي عملکرد زنجيره تامين با الگو برداري از مدل اروپايي مديريت کيفيت (مورد مطالعه: شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زنجيره تامين
مقاله سنجش عملکرد زنجيره تامين
مقاله مدل اروپايي کيفيت
مقاله فروشگاه هاي زنجيره اي
مقاله مدل سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مومني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي ساليان اخير، مديريت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجيره  تامين، توجه جمع کثيري از مديران و محققين را در حوزه مديريت توليد و عمليات به خود معطوف داشته است. هدف از انجام اين پژوهش، ارايه شاخص هاي تعالي زنجيره تامين بر اساس مفاهيم مديريت کيفيت جامع و مدل اروپايي مديريت کيفيت(EFQM)  است. از اين رو اين معيار ها به وسيله مطالعه تطبيقي معيار هاي نه گانه مدل اروپايي مديريت کيفيت با عوامل دخيل در عملکرد زنجيره تامين توسعه داده شده و مدل استخراج شده با رويکرد پرسشنامه اي ارزيابي گرديده  است. روايي، پايايي و اوزان معيار ها نيز از طريق روش هاي پيشرفته رياضي آماري مورد ارزيابي قرار گرفته  است. يافته ها نشان از فاصله معنادار بين وضع موجود و مطلوب در برخي از ابعاد نه گانه مدل تعالي عملکرد زنجيره تامين دارد. از آنجايي که اين مدل تنها بر روي زنجيره تامين داخلي يک شرکت آزمون گرديده، در تعميم نتايج آن به زنجيره تامين ساير سازمان ها مي بايد احتياط کرد. به ديگر سخن به واسطه ماهيت روش مطالعه موردي، اعتبار بروني نتايج تحقيق مورد ترديد است.