مقاله تدوين شاخص هاي لازم براي تهيه زيج هيات علمي دانشگاهها (دانشگاه علوم پزشکي اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تدوين شاخص هاي لازم براي تهيه زيج هيات علمي دانشگاهها (دانشگاه علوم پزشکي اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي
مقاله برنامه ريزي نيروي انساني
مقاله زيج
مقاله شاخص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادوند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش بسيار مهم اعضاي هيات علمي در تحقق اهداف و رسالتهاي دانشگاه، اين پژوهش با هدف تدوين شاخص هاي لازم براي تهيه زيج هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکي انجام شده است. روش تحقيق از نوع توصيفي – پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه مديران گروه، معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصلي ۸۸-۸۷ بود که با استفاده از روش نمونه گيري غيرتصادفي و کاملا هدفمند ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل ۴۸ شاخص مربوط به هيات علمي در ۵ حوزه فعاليتي بود كه بر اساس نتايج مصاحبه سازمان يافته با صاحبنظران در زمينه امور هيات علمي تهيه شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و كارشناسان مورد تاييد قرار گرفت، پايايي اين پژوهش زماني مشخص خواهد شد كه اين پژوهش به مرحله اجرا برسد. تجزيه و تحليل داده ها به صورت تعيين فراواني و درصد فراواني پاسخ ها صورت گرفت. بر اساس نظر متخصصان شاخص هايي كه بيش از ۵۰ درصد امتياز ضرورت را از پرسش شوندگان كسب كرده بودند، براي تدوين شاخص هاي زيج هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي انتخاب شدند (در مجموع ۳۷ شاخص در ۵ حوزه مورد نظر). حوزه هاي انتخابي شامل جمعيت شناختي اعضاي هيات علمي (۶ شاخص)، حوزه وضعيت استخدامي (۴ شاخص)، حوزه فعاليتهاي آموزشي (۱۴ شاخص)، حوزه فعاليت پژوهشي و توانمنديها (۹ شاخص) و حوزه فعاليتهاي خدماتي – اجرايي (۴ شاخص) بود. به نظر مي رسد تهيه زيج بر اساس اين شاخص ها بتواند بخشي از نيازهاي اطلاعاتي مديران را براي تصميم گيري در امور هيات علمي برطرف كند.