مقاله تدوين مولفه هاي فرهنگ شهروندي در حيطه ارزش ها و هنجارها براي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تدوين مولفه هاي فرهنگ شهروندي در حيطه ارزش ها و هنجارها براي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله شهروندي
مقاله فرهنگ شهروندي
مقاله ارزش
مقاله هنجار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي مولفه هاي فرهنگ شهروندي در حيطه ارزش ها و هنجارها به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش مشتمل بر کليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۴ و دانشگاههاي دولتي يزد، اصفهان، تهران، مشهد و شيراز در رشته هاي علوم تربيتي، جامعه شناسي و روان شناسي بالغ بر ۲۸۳ نفر بوده است . از بين جامعه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، متناسب با حجم نمونه، در نرم افزار اکسل تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته تدوين مولفه هاي فرهنگ شهروندي در دو حيطه ارزش ها و هنجارها با مقياس ۵ درجه اي ليکرت بوده است. براي تعيين روايي ابزار پژوهش از روايي صوري، محتوايي و سازه (تحليل عامل) استفاده شد. اعتبار ابزار اندازه گيري با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ معادل ۰٫۹۲ برآورد گرديد که حاکي از اعتبار بالاي ابزار اندازه گيري است. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي شامل (ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي شامل تحليل عاملي، آزمون T تک متغيره و آزمون خي دو برآورد شد. نتايج بدست آمده از پژوهش نشان داد که بعد ارزش ها داراي ۱۷ زير مولفه است که از اين ميان، «ترجيح مصالح جمعي بر مصالح فردي» با بار عاملي ۰٫۷۷ بيش ترين ضريب و مولفه «حفظ محيط زيست» با بار عاملي ۰٫۴ کم ترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در بعد هنجارها بيش ترين بار عاملي مربوط به مولفه هاي «قدرت حل تعارض در مواجهه با ديگران» و «توانايي اظهار نظر در ميان جمع» با بار عاملي ۰٫۷۲ و کم ترين بار عاملي مربوط به مولفه «مسووليت پذيري» با بار عاملي ۰٫۳۱ بوده است. در ابعاد جمعيت شناختي بين نظرات پاسخگويان تفاوتي مشاهده نگرديد.