مقاله تدوين هنجار VO2 max دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تدوين هنجار VO2 max دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله VO2 max
مقاله درصد چربي بدن
مقاله ضخامت چربي زير پوستي
مقاله نمره فعاليت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هلالي زاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، به منظور تدوين هنجار VO2max دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين بود. همچنين، نمونه آماري تحقيق، ۵۰۰ دانشجوي دختر با ميانگين قد ۱۶۰±۲٫۴ سانتي متر و وزن ۵۸±۳٫۷ کيلوگرم از رشته هاي مختلف تحصيلي در مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد بودند. به منظور برآورد VO2max با استفاده از آزمون بدون فعاليت، ابتدا متغيرهاي قد و وزن آزمودني ها اندازه گيري شد و با توجه به ميزان فعاليت جسماني آن ها در طول هفته، نمره مناسب فعاليت بدني به آن ها تعلق گرفت. سپس، ميزان درصد چربي بدن (BF%) آزمودني ها از طريق تعيين ضخامت چربي زير پوستي با استفاده از دستگاه کاليپر اندازه گيري شد. پس از آن، اطلاعات مربوط به درصد چربي بدن، سن و نمره ميزان فعاليت بدني آزمودني ها در معادله رگرسيون راس و جکسون (r=0.85) قرار گرفت و  VO2max محاسبه شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، براي آزمودني هاي مورد مطالعه، ميانگين VOmaxمعادل ۳۵٫۲۴ ميلي ليتر/کيلوگرم/دقيقه به دست آمد. در اين تحقيق بيشترين مقدار VO2max، برابر با ۴۵٫۵۴ و کمترين آن معادل ۲۴٫۵۵ ميلي ليتر/کيلوگرم/دقيقه به دست آمد. تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد هنجار VO2max که به عنوان يکي از مهمترين شاخص هاي مرتبط با آمادگي جسماني و تندرستي مطرح است، در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين، در مقايسه با نمونه هاي خارجي در سطح قابل قبولي قرار دارد.