سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هایده حیدری –

چکیده:

مقدمه: آلودگی و عفونت بدنبال بی دقتی سبب تأخیر در بهبود، افزایش ضعف و به خطر افتادن جان بیمار می شود. تخمین زده شده است که سالیانه ۱/۵ میلیون بیمار از بین ۳۵ میلیون (حدود ۵ درصد) متحمل عفونت بیمارستانی می شوند. هدف برنامه های بهداشت محیط نه تنها پیشگیری از بیماری و ناتوانی و مرگ زودرس است بلکه ایجاد محیطی مناسب برای عملکرد مؤثر انسان است. بنابراین وجود استانداردهای قابل اجرا به منظور عملکرد صحیح در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ضروری است. روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه تری انگولیشن چندگانه می باشد که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ انجام گرفته است. بدین ترتیب که در مرحله اول استانداردهای جهانی از طریق اینترنت استخراج گردید و سپس در مرحله دوم با بهره گیری از این استانداردها و اظهار نظرات و پیشنهادات ۱۵ نفر از صاحبنظران کشور (اجزای تکنیک دلفی)، استانداردهای نهایی تنظیم گردید. نهایتاً در مرحله سوم ۵۰ نفر از افراد دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده و نظرات آنها در خصوص مطلوبیت و استانداردهای پیشنهادی باشرایط اجرایی، فرهنگی و اجتماعی کشور با کمک پرسشنامه طراحی شده و در مرحله دوم (روش زمینه یابی با طرح توصیفی) سنجیده شد و نتایج توسط روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مرحله اول استانداردهای بهداشت محیط از ۱۰ کشور و ایالت دنیا استخراج گردید پس از اعمال نظرات و پیشنهادات صاحبنظران در خصوص انطباق این استانداردها با شرایط کشور، ۷۳ استاندارد و حیطه بهداشت محیط پیشنهاد شد که نهایتاً در مرحله سوم با درصد مطلوبیت ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مورد قبول صاحبنظران کشور واقع شده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از مرحله سوم پژوهش نشان می دهد که اکثر ساتانداردها از وضعیت مطلوب و نسبتاً مطلوب برخوردار بوده است. بدین لحاظ تغییرات لازم در استانداردهای نهایی بر اساس نظرات و پیشنهادات اصلاحی واحدهای مورد پژوهش اعمال گردیده است و ۷۳ استاندارد بهداشت محیط ارائه گردیده است. امید است با به کارگیری این استانداردها زمینه ارتقاء در ایران فراهم گردد.