سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا عفت نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشکده فنی ومهندسی ایران
مهدی هندیجانی زاده – پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی و مدیریت مصرف ایران
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو، گروه انرژی و مدیریت مصرف ایران

چکیده:

امروزه مباحث مربوط به مصرف انرژی بعنوان رکنـی اساسـی در تعیین چشم انداز آینده کشورها تلقی مـی گـردد. یکـی از راه هـــای مـــدیریت مصـــرف درســـمت تقاضـــا ، تـــدوین استانداردهای مناسب مصـرف انـرژی د ر تجهیـزات مختلـف الکتریکی می باشد. نظر به سهم قابل توجه مصارف روشـنایی از مجموع کل مصرف انرژی الکتریکی در ساعات پیک شـبانه روز،اعمال سیاسـتهای کنترلـی مصـرف انـرژی در تجهیـزات روشنایی با توجه به وسعت کـاربرد، منـافع زیـادی را چـه از نقطه نظر صرفه جوئی در مصرف انـرژی ال کتریکـی و چـه از نظر مدیریت بـار متوجـه کشـور مـی نمایـد. پـس از تـدوین استاندارد مصرف انـرژی لامپهـای الکتریکـی، بالاسـت هـا از عمــده تــرین مصــرف کننــدگان انــرژی الکتریکــی در بخــشوشنائی بـه شـمار مـی رونـد. در ایـن مقالـهضـمن معرفـی استاندارد مصرف انرژی تدوین شده جهت بالاسـت لامپهـا ی فلورسنت، چگونگی طراحی و آماده سازی آن جهـت اعمـال بر روی تولیدات داخلی مطرح مـی شـود. سـپس بـا بررسـی
نتایج، مزایای حاصل از اجـرای ایـن اسـتاندارد در کشـورمان بررسی می گردد