سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اشرف السادات پسندیده – شرکت متن
آزیتا کرمی پور – شرکت متن
زهره بشارتی راد – شرکت متن

چکیده:

نقش تکنولوژی در توسعه، نقشی اساسی و محوری است . بدون توسعه تکنولوژی و حض ور در بازارهای رقابتی، آینده روشنی را نمی توان برای هیچ کشور و یا موسسه ای
پیش بینی نمود . لازمه توسعه تکنولوژی تدوین استراتژی تکنولوژی و برنامه ریزی برای رسیدن به آن است . هدف ا ز تدوین استراتژی تکنولوژی دستیابی به مزیت و برتری تکنولوژیکی است که بتوان بر اساس آن در بازار رقابتی جایگاه مناسب و ویژه ای را کسب نمود . صنعت برق به عنوان یکی از صنایع مهم کشور و در واقع مادر صنایع نیز
برای دستیابی به توسعه مناسب و کسب مزیت رقابتی در کشورهای منطقه باید تدوین استراتژی توسعه تک نولوژی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهد . بر این اساس مرکز توسعه فناوری نیرو مطالعه ای را در خصوص تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در صنعت برق به انجام رسانده است و با بهره گیری از رویکرد فرایندی در مدل کاربردی تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی صنعت برق، اولویت های تکنولوژی در این صنعت و چگونگی مواجهه صنعت برق با تکنولوژیهای شناسایی شده را معین نموده است . در این مقاله سعی می شود با معرفی مدل کاربردی به نتایج گامهای اجرا شده این مدل در حوزه انتقال انرژی الکتریکی پرداخته شود .