سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد جعفرنژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حسین صفری – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از همکاری بین شرک ت های موجود در یک زنجیره بمنظور تولید محصولات و خدمات موردنیاز مشتریان در زمان، مکان و با کیفیت موردنظر آنه ا. همراه با معرفی ف ن آوری اطلاعات بعنوان یک ابزار تسهیل کننده و توانمندساز در سازما ن ها، زنجیره تأمین نیز مجهز به این ابزار شده و مفهوم جدیدی با عنوان مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی ظهور یافته است. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فنا وری اطلاعات در جهت تسهیل ارتباطات بین سازما نها و مشتریان درون یک زنجیر ه. اما همراه با ورود این فنآوری به
سازمان ها، عناصر و فعالیت های اصلی سازمان دستخوش پار ه ای تغییرات می شوند. از جمله این فعالیتها، تدوین استراتژی می باشد. در این مقاله قصد بر این است که اقدامات مقدماتی و اصلی در جهت تدوین استراتژی در زنجیره تأمین الکترونیکی تشریح شود.