سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آتوسا عباس نژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – پژوهشگر مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

در دنیای امروز با توجه به تکنولوژیهای جدید مطرح شده برنامه ریزی اسـتراتژیک بلندمـدت قابـل اجـرا نبـوده و سـازمانها در حـال تـدوین استراتژی بطور پیوسته و مستمر و اجرای آن در سازمانهای متحول شده و پویا می باشند . از طرفی خدمت دارای ماهیت خاصی است که آنـرا از کالا متمایز می کند و دارای قابلیتهای ویژه می باشد . سازمانهای ارائه دهنده خدمت بدلی ل ماهیت خدمت دارای ویژگیهایی می باشند کـه آن را از محصول متمایز می نماید .
عامل مهمی که در تدوین استراتژی مدیریت روابط با مشتریان مورد توجه می باشـد، شـناخت عوامـل مـوثر بـر رضـایت مـشتریان و ارائـه پیشنهادات مناسب جهت فروش بیشتر سازمانهای خدماتی می باشد . لذا مدیریت روابط با مـشتریان متـدولوژی و راهـی را کـه بـه رضـایت مشتری منجر می گردد، فراهم می نماید .
در این مقاله، با توجه به نقش مدیریت روابط با مشتریان در سازمانهای خدماتی، مدلی برای جهت گیری اسـتراتژی سـرویس ارائـه گردیـده است . در این مدل رضایت مشتری و محیط صنعت بعنوان عناصر اصلی در تدوین بروز استراتژی سرویس درنظر گرفته شده است .