سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا قلی پور – معاون آموزش و بهبود روشها در شرکت بهپاک

چکیده:

امروزه، نیروی انسانی، سهم کلیدی در بقا و سودآوری شرکتها ایفا می کند و علمای مدیریت بر این باورند که توجه به عامل انسانی باعث از بین بردن عمده محدودیتها و کمبودها خواهد شد که در فرایند تولید بروز می کند . همانگونه که برای استفاده بهینه از عوامل مادی تولید برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت ضروری است برای استفاده بهینه از نیروی انسانی نیز باید به برنامه ریزی استراتژیک پرداخت . تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی یک فرایند نظام یافته برای طراحی برنامه جامع , بلندمدت , هدفمند , و ساختاریافته درباره منابع انسانی است که از روش واحد و منحصری تبعیت نمی کند . اما هیچ سازمان پیشرو و رقابتی از آن چشم پوشی نمی کند متد مورد استفاده در پژوهش حاضر مبتنی بر مراحل زیر است : الف ) استفاده از مدل مبتنی بر زیرسیستمهای ۴ گانه شامل جذب و تامین , بهسازی , نگهداری و بکارگیری، ب ) استفاده الهام آمیز از مدل دیوید، مبتنی بر استفاده از مدل SWOT در تدوین استراتژی، و ت ) استفاده از استراتژیهای مدیریت منابع انسانی .
داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . براساس نتایج حاصله موقعیت شرکت در ماتریس SWOT از نظر منابع انسانی شناسایی و استراتژی های متناسب برای سیستم اصلی و زیرسیستم های ۴ گانه آن پیشنهاد گردید . در صورتی که شرکت مورد مطالعه نسبت به اجرای هریک از آن ها اقدام نماید امید آن می رود در یک دوره میان مدت ۳-۱) ساله ) به نتایج درخشانی دست یابد