سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور مومنی – دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد صفری کهره – دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ته
محمدحسن ملکی – دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مصطفی حسان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید ( SWOT) قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد. اگرچه SWOT عوامل مورد نظر را مشخص می کند اما هریک از عوامل به صورت خلاصه توصیف می شوند. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل ارزیابی و اندازه گیری دارای برخی ازنقص هاه می باشد روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بعضی از نقاط ضعف SWOT را مرتفع می کند اما وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر نمی گیرد به همین دلیل بکارگیری شکل خاصی از SWOT که وابستگی های ممکن میان عوامل را در نظر می گیرد مناسب تر است پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی های ممکن میان عوامل از روش فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP) استفاده نموده است.