سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز زارعی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
حسن حسینی نسب – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه محیط داخلی و خارجی سازمان ها دارای شرایطی متلاطم و پویا است. در چنین شرایطی سازمان ها به منظور حفظ توان رقابتی خود ناگزیر از تدوین استراتژی های کلیدی مناسب می باشند. صنعت غذا از جمله صنایعی است که امروزه با این محیط متلاطم دست به گریبان است. این مقاله به طرح کاربرد مدل فریمن با استفاده از ماتریس SWOT به منظور تدوین و اولویت بندی استراتژی ها در یک شرکت صنایع غذایی به نام کشت و صنعت ارم شیراز می پردازد. در اینجا در مدل Freemanبا استفاده از AHP یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اصلی و فرعی صنعت مورد نظر امتیاز دهی می شوند و بر این اساس به عنوان فرصت، تهدید، نقطه ضعف یا قوت شرکت انتخاب می گردند. پس از آنالیز SWOT و تعیین استراتژی ها، تاثیر هر استراتژی بر گروه های مختلف ذینفعان در شرکت و جامعه تعیین شده و براساس امتیاز حاصله ، اولویت بندی می شوند. در پایان به برخی از گام های اجرای استراتژی های مورد نظر پرداخته شده است.