سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مرضیه حبیبی – کارشناس مسئول امور شرکت های مگفا و مهندس صنایع ( تولید صنعتی )
مهدی بیگلدو – کارشناس سرمایه گذاری مگفا و کارشناس ارشد مدیریت مالی
علی شهداد – مدیر سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های مگفا و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر مبالغی است که با هدف کسب مالکیت و یا کنترل یک شرکت نوپا و دارای پتانسیل رشد بالا به صورت اعطایی سرمایه گذاری می شود . فرایند سرمایه گذاری مخاطره پذیر طی چهار گام تامین منابع، سرمایه گذاری، نظارت و راهبری و کنترل، و نهایتا خروج محقق گردد . در این میان فعالیت نظارت و راهبری و کنترل یک گام اساسی در رهنمون ساختن کسب و کار به سوی موفقیت است . شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر که عمدتا پرتفویی از کسب و کارهای کارآفرینانه داشته و به صورت هولدینگ عمل می کنند، عملکرد شرکت های وابسته را راهبری و تحت کنترل داشته و بر مبنای نتایج حاصله، جهت گیری و استراتژی های مقتضی از جمله تزریق سرمایه، انحلال و سایر تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند . در این مطالعه مدل بهبود یافته راهبری و ارزیابی عملکرد شرکت های وابسته به مگفا ارائه می گردد . این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است . در بخش اول تعاریف مربوط به سرمایه گذاری مخاطره پذیر و شرکتهای هولدینگ سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مدل های ارزیابی، عوامل و مولفه های موثر در طراحی و تدوین مدل ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اند . در بخش دوم وضعیت و موانع مگفا در خصوص ارزیابی عملکرد شرکت های وابسته پیش از پیاده سازی مدل پیشنهادی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در بخش سوم مدل پیشنهادی ارزیابی عملکرد شرکت های مشارکتی با تلفیقی از مدل های تعریف شده ارائه گردیده است . نهایتا در بخش چهارم تاثیر اجرای مدل پیشنهادی در رفع مشکلات مطرح شده در بخش دوم، عنوان گردیده است