سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد موسوی زاده – شرکت توزیع برق استان یزد

چکیده:

پیچیدگی روزافزون فعالیت ها و محیط پرتلاطم و متغیر دنیای امروز، تصمیم گیران و مدیران را با مشـکلات خاصـی روبـرو ساخته است . چرا که کمترین اشتباه در اخذ تصمیم مـی توانـد منجر به دور شدن از اهداف و چشـم انـدازهای سـازمان و یـا عقب افتادن سازمان از بازار رقابتی شده و پیامدهای غیر قابل جبرانی را به همراه داشـته باشـد . رخـدادهای چنـد د هـه گذشته و سیر فزاینده تغییراتی که در محـیط بیرونـی و درونـی سازمان ها به وجود آمده است، همراه با ایجاد نیازهای جدیـد باعث گردیده است تا اسـتفاده از سـازوکارهای برنامـه ریـزی سنتی درراستای نیل به هدف های پیش بینی شده کارآیی خود را از دست بدهد . از این رو راهکارها یی در نظر گرفتـه شـده است تا علاوه بر در نظر گرفتن منابع درونـی سـازمان، محـیط کلان حاکم بر سازمان ها را مورد مطالعـه قـرار داده و فرآینـد مهم برنامه ریزی را به انجام رساند .