سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر فتاح ناظم – استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ایران

چکیده:

هدف پروهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی با بهره وری خدمات مدیران و ارایه الگوی ریاضی برای بهره
وری است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران شهرداری های پردیس ، بومهن ، رودهن و دماوند تشکیل می دهد.
تعداد ۵۲ مدیر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .
ابزار سنجش ، پرسشنامه جو سازمانی "لیتوین" و "استرینجر" و بهره وری "اسمیت" و همکاران می باشد . نتایج حاصل از
آزمون "ضریب همبستگی پیرسون " و "رگرسیون چند متغیری خطی " نشان می دهد که :
الف – بین جو سازمانی و بهره وری خدمات مدیران رابطه وجود دارد .
ب- الگوی ریاضی برای بهره وری خدمات مدیران شهرداری بر اساس جو سازمانی به قرار زیر است :
۷۳ /. = بهره وری × -۱۵/۸۲۵ ) + جو سازمانی )