سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تدوین راهبردهای سازمانی از جمله عوامل اصلی فرآیند مدیریت راهبردی است. مدیران به منظور کسب اطمینان از هدایت منابع در مسیر مناسب ناگریز از داشتن برنامه ای هستند که مبتنی بر راهبردهای مستخرجه تنظیم شده باشد. ارائه یک برنامه راهبردی به مثابه طراحی آن برنامه است، در این فرآیند مدیر مسئولیت طراحی را بر عهده دارد. تناظر بین موضوع طراحی و ارائه برنامه راهبردی، می تواند برای مدیران این نوید را داشته باشد که با استفاده از روش های طراحی منسجم، برنامه مناسب تری را ارائه نماید.در میان روش های طراحی، روش طراحی اصولی دارای تناسب بیشتری با موضوع برنامه ریزی راهبردی است.