سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حسینیان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
محمدرضا زمانی میقان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
سعید طارمی – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
غلامعلی رخسانی مهر – شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی دانـش فنـی جوشـکاری رینـگ نگهدارنده و نازل ردیف اول توربین گـازی ۲۵ مگـاواتی مـی باشد . بر این اساس با توجه تعدد جوشهای موجـود بـر روی رینگ نگهدارنده و اینزرت و سگمنت نازل ردیف اول توربین گـازی ۲۵ مگـاواتی و موقعیــت قرارگیـری و ابعـاد بلوکهــای جــوش شــده و بــا اســتفاده ازاســتاندارد جوشــکاری AWS
پارامترهــای لازم بــرای هــر کــدام از قطعــات و موقعیت هــای مشــخص مثــل آمپــراژ، ولتــاژ، میــزان گــاز مصــرفی و روش جوشـکاری و . . . مـورد مطالعـه و شناسـایی قـرار گرفــت و
آزمایشها و معیارهـای کنتـرل کیفـی هـر مـورد مشـخص بـه صورت بررسـی هـای مخـرب و غیرمخـرب ) ) NDT تعیـین گردید و با توجه به موارد مذکور فرمهای WPS و PΘR برای
جوشهای گوشه ای و شیاری آماده گردید . در نهایت جوشهای ۹۸-F-CAM-548 مربوط به قسمتهای مختلف سگمنت نـازل اینـزرت و رینـگ نگهدارنده آن مطابق با دستورالعملها و روشـهای تعیـین شـده انجام شدو نتایج حاصل از بررسی های انجـام شـده بـر روی جوشهای مذکور حاکی از کیفیت و خواص مکـانیکی خـوب آنهـا بـود . همچنـین فرم هـای WPS و PQR نهـایی مربـوط بـه
روشهای مختلف جوشکاری تعیین گردید